Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model IX (Instructie).

INSTRUCTIE voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij art. 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135).

Art. 1. De geneeskundige verricht de werkzaamheden, in deze instructie omschreven, onder het toezicht van den geneeskundigen Inspecteur van de Volksgezondheid.

Art. 2. Hij zorgt, dat hij steeds zoo spoedig mogelijk beschikbaar is, wanneer zijne diensten worden gevorderd.

Art. 3. Hij vangt het gezondheidsonderzoek van het schip, dat daaraan moet worden onderworpen, aan, zoodra de omstandigheden van weer en tijd dit veroorloven, met inachtneming van door den Minister van Sociale Zaken gegeven bevelen.

Art. 4. Hij neemt inzage van de monsterrol en van den gezondheidsbrief, zoo de schipper dien bezit.

Art. 5. Hij doet aan den schipper de vragen volgens het voorschrift door den Minister van Sociale Zaken gegeven, en meldt de beantwoording daarvan bij door hem en, in het geval van artikel 17 der wet, door den commandeerenden officier en deii eerstaanwezenden officier van gezondheid, onderteekend rapport aan den burgemeester.

Art. 6. Hij moet alle opvarenden zien, en, bij twijfel omtrent hun gezondheidstoestand, zoo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen.

Indien uit de verklaring van den schipper blijkt dat lijders aan pest, gele koorts, cholera, pokken of vlektyphus gedurende de reis aan boord zijn geweest, of dat gedurende de reis eene ongewone sterfte onder de ratten is waargenomen, zoomede indien het onderzoek aantoont of vermoeden doet, dat er lijders aan genoemde ziekten aan boord zijn of geweest zijn, of dat onder de ratten ongewone sterfte bestaat, stelt hij een onderzoek in naar den toestand van het schip ƒ verblijfplaatsen, kielwater, drinkwater, enz.), naar den aard der lading en de wijze van stuwing.

Art. 7. Vóór of onmiddellijk na het verlaten

Sluiten