Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een besmet schip draagt hij zorg voor de ontsmetting zijner kleederen, volgens de regelen ingevolge artikel 16 van de BesmettehjkeZiektenwet (Staatsblad 1928 n°. 265) door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld of nader vast te steden.

Art. 8. Hij geeft aan den burgemeester onmiddellijk bericht van den uitslag van het onderzoek, en, zoo daarvoor grond is, een schriftelijk advies omtrent:

1°. het buiten gemeenschap met den wal stellen van het schip;

2°. de noodzakelijkheid van de ontsmetting der opvarenden, voor zoover dezen aan den wal kunnen worden toegelaten;

3°. het vervoer van lijders naar eene inrichting voor verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten;

4°. de vergunning tot het vervoer van lijders naar hunne woning;

5°. de ontsmetting van het schip en van de koopmansgoederen, daaronder begrepen de verdelging van de aan boord aanwezige ratten en ander ongedierte en de ontsmetting of vernietiging van voorwerpen, die met zieken of lijken in aanraking zijn geweest.

Art. 9. Hij zendt aan den inspecteur vóór den lOden der maanden April, Juli, October en Januari eene opgaaf volgens door den Minister van Sociale Zaken vast te stellen model, van de in het afgeloopen kwartaal onderzochte schepen, of een bericht, dat hij in dien tijd niet tot het onderzoek van schepen geroepen is. 1

Indien het gezondheidsonderzoek leidt tot het nemen van maatregelen, geeft hij hem binnen 24 uur kennis van hetgeen is verricht.

Bij twijfel omtrent de te nemen maatregelen wordt door hem ten spoedigste advies van den inspecteur gevraagd.

Art. 10. Hij houdt toezicht op de uitvoering der maatregelen, wanneer hem dit door den burgemeester wordt opgedragen.

Art. 11. Het is hem verboden eenige andere belooning, dan die van Overheidswege is toegekend, te vorderen of aan te nemen ter zake van het gezondheidsonderzoek van schepen.

1 Dit model is vastgesteld bij de hierna op blz. 198 opgenomen beschikking van 1 September 1933.

Sluiten