Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 12. De bepalingen dezer instructie gelden, met uitzondering van artikel 9, ook voor de inspecteurs, indien het gezondheidsonderzoek door hen wordt verricht, en met uitzondering van artikel 2 en van de opgaaf, bedoeld in de eerste alinea van artikel 9, ook voor den geneeskundige, die krachtens het tweede lid van artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) door den burgemeester met het gezondheidsonderzoek van een schip is belast. Deze geneeskundige zendt vóór het einde der maand, waarin een gezondheidsonderzoek door hem is verricht, hetwelk niet tot het nemen van maatregelen geleid heeft, daarvan bericht aan den inspecteur in zijn kring.

Modellen I tot en met IX behoorende bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (,Staatsblad n°. 276).

Mij bekend,

De Minister van Staat,

Minister van Binnerdandsche Zaken, B.UYS DE BeEBENBBOUOK.

De Minister van Defensie, L. N. Deckers.

Beschikking van den Minister van Sociale Zaken, d.d. 1 September 1933, N°. 1543 H, Afd. Volksgezondheid (Ned. Stct. 1933, n°. 171), tot vaststelling van het model van de opgave, genoemd in art. 9 van de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld in art. 7 der wet van 28 Mrt. 1877, S. 35 (Wering van besmetting door uit zee aankomende schepen)^

De Minister van Sociale Zaken;

Gelet op artikel 9 van de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (,Staatsblad n°. 135), welke instructie als Model IX is gevoegd bij het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276);

Heeft goedgevonden:

het model van de in genoemd artikel 9 bedoelde opgave vast te stellen als volgt:

Sluiten