Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

WET

van den 6den Mei 1922, 8. 272,

tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden.

Zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, S. 308 (tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering).

Zie betreffende deze wet:

Bijl. Hand. 2e Kamer 1921/1922, n°. 457, 1—6.

Hand. id. 1921/1922, bladz. 2481.

Hand. le Kamer 1921/1922, bladz. 800, 837.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,

ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is voorschriften te geven ter voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid bij de toepassing van ontsmettings- of zuiveringsmiddelen ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. Onze Minister van Sociale Zaken1 wijst ontsmettings- of zuiveringsmiddelen aan, welke slechts met

1 Zie de desbetreffende aanteekening op blz. 6.

Sluiten