Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bepaalde in de vorige alinea is niet van toepassing ten aanzien van diensten, bedoeld in het derde lid van art. 2 van de wet van 6 Mei 1922 (Staatsblad n°. 272).

Art. 3. Geen andere personen mogen met de in art. 1 van deze beschikking genoemde middelen werken dan zij, die blijkens verklaring van den inspecteur van de volksgezondheid, bedoeld in art. 2, bevonden zijn te beschikken over voldoende theoretische en practische kennis aangaande de toepassing van die middelen en de voorkoming van de gevaren, aan het gebruik daarvan verbonden, alsmede het verleenen van hulp, indien zich een ongeval heeft voorgedaan. Dit artikel is niet van toepassing op diensten, bedoeld in het derde lid van art. 2 van de wet van 6 Mei 1922 (Staatsblad n°. 272).

Art. 4. Bij het uitvoeren van eene zuivering met de in art. 1 bedoelde middelen mogen zonder toestemming van den leider geen andere dan door hem daarvoor aangewezen personen tegenwoordig zijn. De leider draagt zorg, dat hij ten genoegen van den inspecteur van de volksgezondheid kan beschikken over onverwijlde geneeskundige hulp, zoodat deze bij een voorkomend ongeval terstond ten dienste staat, zoomede over het noodige hulppersoneel, tot het verleenen van bijstand.

De leider geeft, voor zooveel noodig, aan het onder zijne bevelen werkzame personeel voorschriften overeenkomstig deze beschikking.

Art. 5. Bij iedere zuivering moet aanwezig zijn*:

a. een voldoend aantal betrouwbare gasmaskers, voor onmiddellijk gebruik gereed en berekend op de bijzondere hoedanigheden van het middel, waarvan bij de zuivering wordt gebruik gemaakt;

b, het noodige materiaal ter verleening van hulp bij ongevallen (een en ander ter beoordeeling van den inspecteur van de volksgezondheid, bedoeld in art. 2).

Art. 6. Alvorens tot de zuivering over te gaan, zorgt de leider:

a. dat alle maatregelen worden genomen,

die bij eene ontsmetting met formaldehyde gebruikelijk zijn;

b. dat de giftige gassen niet naar belendende ruimten kunnen ontwijken;

Sluiten