Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar ruimten, waar zich andere dan de in art. 4 bedoelde personen bevinden. De leider waakt er voor, dat geen andere dan de in art. 4 genoemde personen zich in de nabijheid van de ontwijkende gassen bevinden.

Art. 11. Beddegoed, kleeren, tapijten, enz. moeten na de zuivering uit de ruimten worden verwijderd en in de buitenlucht uitgeklopt worden nadat zij, indien noodig, gedroogd zijn.

Voedingsmiddelen, die aan inwerking van het zuiveringsmiddel blootgesteld zijn geweest, moeten zoodanig worden behandeld, dat alle cyaan- of aethyleenverbindingen er uit verdwijnen.

Art. 12. Residu’s van stoffen, die giftige cyaan verbindingen kunnen opleveren, moeten zorgvuldig worden verwijderd, op eene wijze, dat zij geen gevaar voor mensch of dier kunnen opleveren.

Art. 13. Houders van vergunningen, bedoeld in art. 2 der wet van 6 Mei 1922 (Staatsblad n°^272), geven 3 dagen vóór de uitvoering van eene bewerking met blauwzuur of aethyleenoxyde van hun voornemen daartoe schriftelijk kennis aan den inspecteur van de volksgezondheid, met vermelding van de plaats, de inrichting en de voorwerpen, die aan de bewerking onderworpen zullen worden, en van den dag en het uur, waarop de bewerking zal geschieden, alsmede van den naam van den geneeskundige, die voor het verleenen van geneeskundige hulp ter beschikking zal staan. Indien het tijdstip der bewerking niet drie dagen van te voren voorzien kan worden, moet de kennisgeving aan den inspecteur telegrafisch geschieden, ten minste 24 uur vóór met de uitvoering wordt aangevangen.

Art. 14. Blijkt den inspecteur, hetzij vóór het begin der bewerking met blauwzuur of aethyleenoxyde, hetzij gedurende de bewerking, dat aan de voorschriften dezer beschikking niet de hand is of wordt gehouden, dan kan hij de bewerking verbieden of onmiddellijk doen staken. De leider zal daarna de maatregelen nemen, door den inspecteur noodig geacht om ieder gevaar door reeds ontwikkeld blauwzuur of giftige cyaanverbinding of aethyleenoxyde veroorzaakt, op te heffen.

Art. 15. In plaatsen met goedgekeurden gezondheidsdienst, als bedoeld in art. 37 der Be-

Sluiten