Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaring als in het eerste lid bedoeld; deze verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur te bepalen, welke andere ziekten dan tuberculose van de ademhalingsorganen geacht moeten worden voor leerlingen ernstig besmettingsgevaar op te leveren.

4. De inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de naleving der wettelijke voorschriften tot bestrijding van besmettelijke ziekten, en de geneeskundigen, verbonden aan door Ons aan te wijzen Gezondheids- en Schoolartsendiensten, hebben het recht van een lid van het personeel van een inrichting van onderwijs te vorderen, dat hij zich onderwerpt aan een onderzoek ter verkrijging van een verklaring, dat hij niet lijdende is aan een ziekte, als in het derde lid bedoeld.

6. Wij stellen bij algemeenen maatregel van bestuur regelen vast omtrent de wijze van afgifte van de in het eerste en het vierde lid bedoelde verklaringen, het voor die afgifte noodige onderzoek en de gevallen, in welke geheele of gedeeltelijke vergoeding van de uit dit onderzoek voortvloeiende kosten aan den belanghebbende plaats vindt.

Zie het hierna op blz. 226 opgenomen besluit van 15 Januari 1935, S. 14.

3. 1. De inspecteur en de geneeskundigen bedoeld in het vierde lid van artikel 2, hebben het recht van een lid van het personeel van een inrichting van onderwijs te vorderen, dat hij zich onderwerpt aan een onderzoek ter verkrijging van een nieuwe verklaring, als in het eerste of het vierde lid van artikel 2 bedoeld. De inspecteur en de geneeskundigen hebben het recht, daarbij afgifte van de vroegere verklaring te vorderen.

2. Indien het onderzoek, bedoeld in het vorig lid, daar aanleiding toe geeft, wordt een voorwaardelijke verklaring uitgereikt. Een dergelijke verklaring blijft slechts gelden, indien en voor zoolang de betrokken persoon zich overeenkomstig de daarin opgenomen regeling periodiek aan een nieuw onderzoek

Sluiten