Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerpt, tenzij de uitslag van een volgend onderzoek haar intrekking noodig maakt.

3. Zoodra de verklaring ingevolge het bepaalde in het vorig lid ongeldig wordt of ingetrokken is, mag de betrokkene niet tot de inr;chting van onderwijs worden toegelaten, alvorens in het bezit van een nieuwe verklaring te zijn.

4. Van de vorderingen overeenkomstig het vierde lid van artikel 2 of het eerste lid van dit artikel doen de inspecteur en de geneeskundigen terstond mededeeling aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, indien het een lid van het personeel van een Rijksschool betreft; aan het gemeentebestuur, indien het een lid van het personeel van een gemeentelijke school betreft; of in andere gevallen aan het schoolbestuur en in elk dezer gevallen tevens aan den Geneeskundigen Inspecteur van de Volksgezondheid, in wiens ambtsgebied de betrokkene werkzaam is, en, voor zooveel het hem zelf niet betreft, aan het hoofd van de inrichting van onderwijs, waaraan de betrokkene is verbonden.

5. De kosten, voor den belanghebbende uit de toepassing van dit artikel voortvloeiende, worden volgens een bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen tarief vergoed.

Zie het hierna op blz. 226 opgenomen besluit van 15 Januari 1935, S. 14.

4. 1. Indien een lid van het personeel van een inrichting van onderwijs niet binnen veertien dagen, nadat de vordering, bedoeld in het vierde lid van artikel 2 of in het eerste lid van artikel 3, heeft plaats gehad, of binnen den in het tweede lid van artikel 2 gestelden termijn, in het bezit is van de vereischte verklaring, mag hij niet tot de inrichting van onderwijs worden toegelaten, alvorens in het bezit van de verklaring te zijn.

2. In bijzondere gevallen kunnen de in het vierde lid van artikel 2 bedoelde inspecteur en geneeskundigen de in het eerste lid bedoelde termijnen met éénmaal veertien dagen verlengen.

3. In spoedeischende gevallen kunnen de inspecteur en de geneeskundigen gelasten, dat de betrokkene, ook vóórdat de in het eer-

Sluiten