Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste lid bedoelde termijnen zijn verstreken, niet tot de inrichting van onderwijs wordt toegelaten.

4. Van de verlenging overeenkomstig het tweede lid en van het bevel, bedoeld in het derde lid, doen de inspecteur en de geneeskundigen terstond mededeeling aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, indien het een lid van het personeel van een Rijkssohool betreft; aan het gemeentebestuur, indien het een lid van het personeel van een gemeentelijke school betreft; of in andere gevallen aan het schoolbestuur en in elk dezer gevallen tevens aan den betrokkene, aan den Geneeskundigen Inspecteur van de Volksgezondheid, in wiens ambtsgebied de betrokkene werkzaam is, en, voor zooveel het hem zelf niet betreft, aan het hoofd van de inrichting van onderwijs, waaraan de betrokkene is verbonden.

5. 1. Aan hem, die aan een inrichting van onderwijs in tijdelijken dienst voor minder dan één jaar werkzaam is gesteld, en die niet binnen de in het eerste lid van artikel 4 bedoelde termijnen of binnen den ingevolge het tweede lid van artikel 4 verlengden termijn in het bezit is van de vereischte verklaring, kan op dien grond ontslag worden gegeven.

2. Hij, aan wien ingevolge het eerste lid ontslag is gegeven, is uitgesloten van het recht om van dit ontslag in beroep te komen, waar dit overigens zou bestaan, tenzij hij betwist, dat de in het eerste lid vermelde feitelijke omstandigheden, welke tot het ontslag hebben geleid, aanwezig zijn.

3. Ter zake van de bezoldiging van een persoon, als bedoeld in het eerste lid, kunnen geen uitgaven ten laste van het Rijk of de gemeente komen, langer dan uiterlijk drie maanden na het afloopen van de in het eerste lid bedoelde termijnen.

6. 1. Aan hem, die aan een inrichting van onderwijs in vasten dienst verbonden is, of die aan een inrichting van onderwijs in tijdelijken d'enst voor één jaar of langer werkzaam is gesteld, en ten aanzien van wien bij een onderzoek blijkt, dat de vereischte verklaring hem niet kan worden gegeven, wordt verlof

Sluiten