Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den I5den Januari 1935, S. 14, tot uitvoering van artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde lid, en artikel 9 der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs.

Wij WILHELMINA, enz. ;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken van 14 December 1934, n°. 9697 IV, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen en van 20 December 1934, n°. 541 F, afdeeling Volksgezondheid;

Overwegende, dat door Ons voorschriften moeten worden gegeven rot uitvoering van artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde lid, en artikel 9 der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs;

Den Raad van State gehoord (advies van 29 December 1934, n°. 27);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 4 Januari 1935, n°. 9852 II, afdeeling Lager Onderwijs, en van 9 Januari 1935, n°. 4 F, Afdeeling Volksgezondheid ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

te bepalen :

Art. 1. In dit besluit wordt veistaan onder : „de wet” de wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs;

„Onze Minister” Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

„Inspecteur” de inspecteur, bedoeld in artikel 2, vierde lid, der wet;

^Consultatiebureau” een Districts-Consultatiebureau voor de Tuberculosebestrijding, dat Rijkssubsidie ontvangt;

„verklaring” de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, der wet;

„voorwaardelijke verklaring” de voorwaardelijke verklaring, bedoeld in artikel 3, tweede lid, der wet;

„onderzoek” het voor de afgifte van de verklaring noodige onderzoek.

Sluiten