Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het onderzoek zal, ongeacht andere methoden, tevens röntgenologisch moeten geschieden, behoudens in die gevallen, waarin de aanwezigheid van besmettingsgevaar opleverende tuberculose van de ademhalingsorganen reeds uit andere onderzoekingsmethoden gebleken is. In den regel zal het röntgenologisch gedeelte van het onderzoek geschieden door middel van doorlichting. Alleen wanneer de arts, die het onderzoek verricht, zulks noodzakelijk oordeelt, kan de doorlichting worden aangevuld of vervangen door het nemen van een röntgenfoto.

3. 1. Het onderzoek en de afgifte van de verklaring, welke wordt ingericht volgens het door Onzen Minister vast te stellen model, geschieden door een arts, verbonden aan het Consultatiebureau, in den regel dat, binnen welks werkkring de woonplaats van den te onderzoeken persoon gelegen is.1

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in bijzondere omstandigheden Onze Minister goedkeuren, dat het onderzoek geschiedt op een andere plaats dan in de lokaliteiten van het Consultatiebureau of door een anderen, door den Inspecteur, in wiens ambtsgebied de woonplaats van den te onderzoeken persoon gelegen is, aan te wijzen Consultatiebureau-arts.

3. De te onderzoeken persoon heeft de bevoegdheid, het onderzoek te doen bijwonen door een arts naar eigen verkiezing.

4. 1. Hij, die zich aan een onderzoek wenscht te onderwerpen, geeft hiervan kennis aan den Inspecteur, in wiens ambtsgebied zijn woonplaats is gelegen. Wanneer een geneeskundige, ingevolge artikel 3, eerste lid, of artikel 12, eerste lid, der wet, een onderzoek heeft gevorderd, doet hij hiervan onverwijld mededeelin'g aan den Inspecteur. Deze neemt, evenals in het geval, dat hij zelf een onderzoek heeft gevorderd, maatregelen, dat het onderzoek zoo spoedig mogelijk zal kunnen geschieden.

2. De oproep voor het onderzoek geschiedt namens den Inspecteur door den Consultatie-

1 Zie de hierna op blz. 238 opgenomen beschikking van 23 Februari 1935.

Sluiten