Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmeldt, of indien de uitslag van het volgend onderzoek de intrekking van de verklaring noodig maakt, doet de arts, die voor het periodiek onderzoek is aangewezen, hiervan onverwijld mededeeling aan den Inspecteur; deze stelt hiervan Onzen Minister, den Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en het hoofd van de inrichting van onderwijs, waaraan de betrokkene is verbonden, in kennis, en vordert, voor zoover dit niet reeds bij de vordering tot onderzoek is geschied, afgifte van de vroegere verklaring.

8. Een geneeskundige, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, der wet, die bij de vordering tot onderzoek ingevolge artikel 3, eerste lid, der wet tevens afgifte van de vroegere verklaring heeft gevorderd, zendt deze verklaring tegelijk met de kennisgeving van de vordering aan den Inspecteur.

9. De Consultatiebureau-artsen houden aanteekening van alle door hen ingevolge de wet onderzochte personen, volgens een door den Geneeskundig Hoofdinspeoteur van de Volksgezondheid vastgestelde methode. De Hoofdinspecteur en de Inspecteurs zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van deze aanteekeningen.

10. 1. Hij, die aan een inrichting van onderwijs in vasten dienst wordt verbonden, is verplicht de verklaring vóór of bij de indiensttreding over te leggen aan het hoofd van de inrichting van onderwijs, waaraan hij wordt verbonden. Personeel, dat in tijdelijken dienst wordt werkzaam gesteld, is verplicht de verklaring aan het hoofd over te leggen binnen den in artikel 2, tweede lid, der wet gestelden termijn of den ingevolge artikel 4, tweede lid, der wet verlengden termijn.

2. Hij, die zich ingevolge artikel 3, eerste lid, der wet aan een onderzoek heeft moeten onderwerpen en een verklaring of een voorwaardelijke verklaring heeft verkregen, is verplicht deze verklaring aan het hoofd van de inrichting van onderwijs, waaraan hij is verbonden, over te leggen binnen den in artikel 4, eerste lid, der wet gestelden termijn, of den ingevolge artikel 4, tweede lid, der wet verlengden termijn.

Hij, die op het tijdstip van het inwer-

Sluiten