Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingtreden van de wet aan een inrichting van onderwijs is verbonden, en die een verklaring of een voorwaardelijke verklaring heeft verkregen, is verplicht deze verklaring binnen 2 dagen na ontvangst over te leggen aan het hoofd der inrichting van onderwijs, waaraan hij is verbonden.

4. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing op het hoofd van de inrichting van onderwijs zelf.

11. 1. Binnen 2 X 24 uren na ontvangst van de verklaring of voorwaardelijke verklaring stelt het hoofd der inrichting van onderwijs den belanghebbende weder in het bezit van deze verklaring, nadat hiervan door of vanwege het hoofd een gedateerd afschrift is gemaakt, dat vóór de teruggave van de verklaring zoowel door het hoofd als door den belanghebbende wordt gewaarmerkt.

2. Het hoofd overtuigt zich ervan, dat van de hem overgelegde verklaringen de geldigheidsduur, overeenkomstig artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 12, derde lid, der wet, niet is verstreken en dat de verklaringen ook overigens geldig zijn.

12. 1. Het hoofd der inrichting van onderwijs houdt de verklaring of voorwaardelij ke verklaring, welke hem zelf betreft, en de afschriften der verklaringen van het overige personeel der inrichting van onderwijs onder zijn berusting gedurende den tijd, waarin de betrokkenen aan die inrichting zijn verbonden, tenzij tusschentijds, ingevolge het bepaalde in artikel 3, eerste lid, der wet, de afgifte van de verklaring is gevorderd; in dit geval zendt hij, voor zoover de vordering tot afgifte niet hem zelf betreft, het betreffende afschrift binnen 2 dagen, nadat de vordering te zijner kennis kwam, aan den Inspecteur.

2. Binnen 3 dagen na de beëindiging van het dienstverband van een lid van het personeel zendt het hoofd der inrichting van onderwijs het betreffende afschrift aan den Inspecteur.

13. 1. Het hoofd der inrichting van onderwijs is verplicht aan de Inspecteurs en geneeskundigen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, der wet, alsmede aan den betrokken inspecteur of Schoolopziener van den tak van onderwijs,

Sluiten