Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe de inrichting behoort, te allen tijde in het gebouw der inrichting inzage te verleenen van de verklaring of voorwaardelijke verklaring, welke hem zelf betreft, en van de afschriften der verklaringen, welke het overige aan de inrichting verbonden personeel betreffen.

2. Het overige aan de inrichting van onderwijs verbonden personeel is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde personen te allen tijde inzage te verleenen van de oorspronkelijke verklaringen.

14. 1. Verklaringen, welke niet zijn ingericht volgens de dooi Onzen Minister vastgestelde modellen, zijn niet geldig.

2. Indien een verklaring of voorwaardelijke verklaring in het ongereede is geraakt, kan een door den Inspecteur gewaarmerkt duplicaat ervoor in de plaats treden.

15. 1. Aan een lid van het personeel van een inrichting van onderwijs, dat ingevolge het bepaalde in artikel 3 of artikel 12, eerste of derde lid, der wet zich heeft onderworpen aan een onderzoek, worden ten laste van het Rijk de kosten, welke hij te dien einde heeft gemaakt, vergoed, met dien verstande, dat deze vergoeding niet meer bedraagt dan het bedrag van de reiskosten van de woonplaats naar het Consultatiebureau heen en terug. Op denzelfden voet worden de kosten vergoed aan hem, die op wachtgeld is gesteld, en die zich heeft onderworpen aan een onderzoek ter verkrijging van een verklaring.

2. Voor reizen per spoortrein wordt vergoed de verschuldigde en betaalde vracht van den persoon voor een plaats in een rijtuig derde klasse; voor reizen per stoomboot, stoomtram of ander openbaar middel van vervoer, niet vallende onder het voorafgaande, de vracht voor een plaats der tweede klasse, tenzij er slechts één klasse is.

3. Reizen naar het Consultatiebureau, op geen verderen afstand dan drie kilometer gelegen buiten de woonplaats, geven geen aanspraak op vergoeding. Indien het Consultatiebureau gelegen is in de woonplaats van den belanghebbende, worden geen kosten vergoed.

4. Wegens verblijfkosten heeft geen vergoeding plaats, tenzij hiervoor in bijzondere om-

Sluiten