Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstverband eindigt of zijn ontslag ingaat, maar gedurende niet langeren tijd dan zes maanden de volle bezoldiging en gedurende den resteerenden tijd 2/3 gedeelten van de bezoldiging.

18. 1. Op de bezoldiging gedurende den tijd, waarin de betrokkene ingevolge de wet niet tot een inrichting van onderwijs mag worden toegelaten, wordt de uitkeering, welke hij krachtens een wettelijke verzekering ontvangt, in mindering gebracht.

2. Tenzij Onze Minister in bijzondere gevallen anders beslist, vervalt de aanspraak op bezoldiging met ingang van den dag, waarop de betrokkene :

a>. weigert te voldoen aan een vordering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, der wet, of weigert zich te onderwerpen aan éen onderzoek ter verkrijging van de ingevolge artikel 2, tweede lid, der wet vereischte verklaring;

b. niet voldoet aan de door den Consultatiebureau-arts, die hem laatstelijk heeft onderzocht, in het belang van het herstel gestelde voorwaarden;

c. zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn herstel wordt belemmerd.

19. 1. De op grond van artikel 6, derde lid, der wet toegekende uitkeering vervalt, zoodra en voor zoover door den betrokkene na zijn ontslag alsnog pensioen, op grond van de bepalingen van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), wordt genoten.

2. Hij, aan wien een uitkeering, als in het eerste lid bedoeld, is toegekend, is verplicht zich ten aanzien van zijn lichamelijke geschikt heid om arbeid te verrichten te onderwerpen aan een contröle op de wijze, als door het bevoegd gezag te bepalen, en, desverlangd, bij den Pensioenraad een hernieuwd onderzoek naar zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid aan te vragen, hetwelk tot toekenning van een pensioen op grond van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) zou kunnen leiden.

3. Bij niet nakomen van de verplichting, in het vorig lid bedoeld, vervalt de aanspraak op uitkeering.

20. 1. Als kosten, bedoeld in artikel 9 der wet onder 2°, komen in aanmerking :

«. ten aanzien van gemeentelijke inrichtin-

Sluiten