Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van onderwijs de kosten wegens bezoldiging en vervanging van personeel, voor zoover deze te boven gaan de kosten, welke zouden voortvloeien uit de voor het personeel van de gemeente geldende verlofsregeling, met dien verstande, dat ten aanzien van de inrichtingen van onderwijs, waarvoor Rijkssubsidie wordt genoten, alleen in aanmerking komen de kosten, welke niet onder de regeling van het subsidie zijn begrepen;

b. ten aanzien van bijzondere inrichtingen van onderwijs, waarvoor Rijkssubsidie wordt genoten, de kosten wegens bezoldiging en vervanging van personeel, welke niet onder de regeling van het subsidie zijn begrepen, en voor zoover de kosten wegens bezoldiging te boven gaan het bedrag der bezoldiging, waarop de betrokkene krachtens zijn akte van aanstelling recht heeft;

c. ten aanzien van de overige inrichtingen van onderwijs, waarvoor geen Rijkssubsidie wordt genoten, de kosten wegens bezoldiging en vervanging van personeel, voor zoover de kosten wegens bezoldiging te boven gaan het bedrag der bezoldiging, waarop de betrokkene krachtens zijn akte van aanstelling recht heeft, en mits de kosten van vervanging zijn beperkt tot een minimum, waarmede in verband met de geldende salarisregelingen of den plaatselijken loonstandaard zou kunnen worden volstaan.

2. De kosten worden slechts vergoed over het tijdvak, waarin het gemeentebestuur of het schoolbestuur krachtens de wet aanspraak kan maken op de vergoeding, en indien en voor zoover het bestuur de bepalingen van de wet behoorlijk heeft nageleefd en de kosten werkelijk ingevolge toepassing van de wet zijn gemaakt.

3. Onder „Rijkssubsidie” wordt in dit en in het volgend artikel mede verstaan : Rijksvergoeding.

21. 1. Ten aanzien van de inrichtingen van onderwijs, waarvoor Rijkssubsidie wordt genoten, hebben de aanvraag, de vaststelling en de uitbetaling van de vergoeding van de in het vorig artikel bedoelde kosten en het verleenen van voorschot op deze vergoeding plaats zooveel mogelijk overeenkomstig de met betrek-

Sluiten