Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model D.

(naam en voornamen voluit),

geboren ...... ' i..„ (geboortedatum en -jaar)

te (geboorteplaats), wonende

te (volledig adres),

verbonden als — (aard der

betrekking) aan de school

te (gemeente en straat),

bleek bij een door ondergeteekende op

ingesteld onderzoek lijdende te zijn

aan tuberculose van de ademhalingsorganen in den zin van artikel 1, tweede lid, der Wet tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs (wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642). Op grond hiervan werd de verklaring, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, der genoemde wet aan hem/haar niet uitgereikt.

De arts, verbonden aan het Consul -

tatie-Bureau te .—i—

Onderteekening.

Aan den Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor de provincie^) te ...„;

Behoort bij beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 Februari 1935, n°. 3145 I, afdeeling Lager Onderwijs.

Mij bekend,

De Secretaris-Generaal, van Poelje.

Besluit van 24 April 1935, S. 201, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 12 April 1933 te *s-Gravenhage gesloten internationaal sanitair verdrag voor de luchtvaart.1

Wu WILHELMINA, enz. ;

Gezien de wet van 20 April 1934 (Staatsblad n°. 168), houdende goedkeuring van het op 12 April 1933 te *s-Gravenhage gesloten internationaal sanitair verdrag voor de luchtvaart, van welk verdrag een af druk en een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd ;

Overwegende, dat genoemd verdrag door Ons voor het Rijk in Europa is bekrachtigd en Onze akte van bekrachtiging op 13 September

1 Zie de op blz. 276 opgenomen wet van 26 October 1935, S. 626.

Sluiten