Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTALING.

. INTERNATIONAAL SANITAIR VERDRAG VOOR DE LUCHTVAART.

Met het doel het sanitaire toezicht op de luchtvaart te kunnen regelen zijn de ondergeteekenden, gevolmachtigden der Hooge Verdragsluitende Partijen, voorzien van in behoorlijken vorm bevonden volmachten, het eens geworden over de volgende bepalingen :

EERSTE DEEL.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Partijen stellen voor de uitvoering van dit verdrag de volgende bepalingen vast:

I. Het woord luchtvaartuig duidt aan elk toestel, dat zich in den dampkring kan ophouden door toedoen van den weerstand der lucht, en dat bestemd is voor de luchtvaart.

Dit verdrag is alleen toepasselijk op luchtvaartuigen:

1°. waarvan de plaats van vertrek en de plaats van eindlanding zijn gelegen op verschillende grondgebieden;

2°. die, zoo hun plaats van vertrek en hun plaats van eindlanding op hetzelfde grondgebied zijn gelegen, op een ander grondgebied een tusschenlanding doen;

3°. die zonder tusschenlanding over meer dan één grondgebied vliegen,

onverschillig of deze grondgebieden zijn geplaatst onder de souvereiniteit, de suzereiniteit, het mandaat of het gezag van dezelfde Mogendheid of van verschillende Mogendheden.

II. Onder goedgekeurd luchtvaartterrein wordt verstaan een luchtvaartterrein, waar al dan niet douaneformaliteiten vervuld kunnen worden, dat door het bevoegd gezag van den Staat, waarin het zich bevindt, in het bijzonder is aangewezen, en waar luchtvaartuigen hun eerste landing kunnen doen, als zij boven een grondgebied zijn gekomen of kunnen vertrekken om een grondgebied te verlaten.

III. Onder een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst wordt verstaan een goedgekeurd luchtvaartterrein, dat is ingericht en

Sluiten