Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelsel voor het ophalen van afval en vuil en het loozen van afvalwater. Het luchtvaartterrein zal zooveel mogelijk tegen ratten beveiligd moeten zijn.

Art. 6. De geneeskundige van het luchtvaartterrein met gezondheidsdienst moet een door het bevoegd gezag van den gezondheidsdienst aangesteld ambtenaar zijn, of door dit gezag zijn erkend.

Art. 7. Elke der Hooge Verdragsluitende Partijen zal van de lijst van hare luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst, opdat deze ter kennis kan worden gebracht van de andere Hooge Verdragsluitende Partijen, mededeeling doen hetzij aan het Internationaal Gezondheidsbureau, hetzij aan de Internationale Luchtvaartcommissie, die elkander de aldus ontvangen inlichtingen wederkeerig zullen doen toekomen. De mededeeling zal gegevens bevatten betreffende ligging, sanitaire inrichting en sanitair personeel van elk luchtvaartterrein.

Ten behoeve van de Hooge Verdragsluitende Partijen, die zijn toegetreden tot de Panamerikaansche sanitaire Code, zal de in dit artikel, zoomede de in de artikelen 8, 37, 40, 58, 59 en 60 van dit Verdrag bedoelde kennisgeving aan het Internationaal Gezondheidsbureau gedaan mogen worden door tusschenkomst van het Panamerikaansche Gezondheidsbureau.

Art. 8. Voor aanwijzing van een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst als kring is, ter zake van kennisgeving van besmettelijke ziekten en toepassing van andere bepalingen van dit Verdrag noodig:

1°. dat het luchtvaartterrein zoodanig is ingericht, dat op het binnenkomen of het weggaan van ieder persoon door het bevoegd gezag toezicht kan worden gehouden;

2°. dat ingeval een ziekte, bedoeld in artikel 18 van dit Verdrag, op het omringende grondgebied mocht voorkomen, de toegang tot het luchtvaartterrein verboden wordt aan ieder van besmetting verdacht persoon, die aankomt langs eiken anderen weg dan dien door de lucht, en dat ten genoegen van het bevoegd gezag maatregelen worden genomen, ten einde te verhinderen, dat personen, die

Sluiten