Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het luchtvaartterrein verblijven of tijdelijk daarop komen, gevaar loopen van besmetting, hetzij door personen van buiten, hetzij op eene andere wijze.

Een goedgekeurd luchtvaartterrein, dat geen luchtvaartterrein met gezondheidsdienst is, moet, om eveneens tot kring aangewezen te kunnen worden, bovendien door zijn topografische ligging practisch gevrijwaard zijn voor elke mogelijkheid van besmetting.

De Hooge Verdragsluitende Partijen doen aan het Internationaal Gezondheidsbureau opgave van de luchtvaartterreinen, die overeenkomstig de bepalingen van dit artikel een kring uit maken, en het Internationaal Gezondheidsbureau doet hiervan mededeeling aan de andere Hooge Verdragsluitende Partijen en aan de Internationale Luchtvaartcommissie.

Afdeeling II.

Aan boord van luchtvaartuigen mede te voeren sanitaire bescheiden.

Art. 9. In het journaal moet in de rubriek „Opmerkingen” het volgende worden ingeschreven :

1°. de voorvallen van sanitairen aard, die zich gedurende de reis in het luchtvaartuig hebben voorgedaan;

2°. de gezondheidsmaatregelen die, met toepassing van dit Verdrag, het luchtvaartuig heeft ondergaan vóór zijn vertrek of gedurende de tusschenlandingen; •

3°. eventueel inlichtingen betreffende de verschijning, in het land, dat het luchtvaartuig verlaat, van een der besmettelijke ziekten, bedoeld in het Derde Deel van dit Verdrag. De inschrijving wordt gedaan met het oog op vergemakkelijking van de geneeskundige onderzoekingen, waaraan de reizigers, die op de luchtvaartterreinen van een ander grondgebied aankomen, zouden kunnen worden onderworpen.

Tot dit doel zal de Regeering van elk onbesmet land, waarin zich een der genoemde ziekten vertoont, onafhankelijk van de overige wegen langs welke zij reeds gehouden is aan de andere landen kennis te geven van het

Sluiten