Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnen en den aard der gevallen waarvan sprake is, aan het bevoegd gezag de noodige inlichtingen verstrekken over al hare goedgekeurde luchtvaartterreinen. Dit gezag is verplicht er bij het vertrek van het lucht vaartuig melding van te maken in het journaal en dit gedurende een tijdvak van twee weken, te rekenen van de ontvangst van de eerste mededeeling af.

De luchtvaartuigen behoeven niet in het bezit te zijn van een gezondheidspas. De aanteekeningen, die ingevolge dit artikel in het journaal worden gemaakt, zullen door het bevoegd gezag van het luchtvaartterrein kosteloos worden gecontroleerd en gewaarmerkt.

Afdeeling III.

Goederen en Post.

Art. 10. De goederen, die zich aan boord der luchtvaartuigen bevinden, mogen, behalve aan de maatregelen, die in de artikelen 25, 29, 33, 42, 47, 49 en 51 van dit Verdrag afzonderlijk zijn aangeduid, nog onderworpen worden aan de maatregelen, die in het land wettelijk toepasselijk zijn op goederen, welke, door middel van vervoer ook, zijn ingevoerd.

Art. 11. Aan geen enkelen maatregel zijn onderworpen: brieven en correspondentie, drukwerken, boeken, dagbladen, zakenpapieren, postpakketten en alle zendingen per post, mits zij geen voorwerpen bevatten, die verkeeren in de omstandigheden, voorzien in artikel 33 van dit Verdrag.

TWEEDE DEEL.

DOORLOOPEND TOE TE PASSEN GEZONDHEIDSMAATREGELEN.

Art. 12. De geneeskundige, verbonden aan een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst of aan een goedgekeurd luchtvaartterrein, heeft het recht — hetzij vóór het vertrek, hetzij na de landing der luchtvaartuigen — naar den gezondheidstoestand van de reizigers en de bemanning een onderzoek in te stellen, indien de omstandigheden dezen maatregel rechtvaardigen.

Dit onderzoek zal echter, ter vermijding van

Sluiten