Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet overschrijden, tenzij daartoe gemachtigd door den geneeskundige, die met het onderzoek is belast. Dit verbod kan aan het lucht vaartuig bij tusschenlandingen worden opgelegd, totdat het landt op een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst, waar het de in dit Hoofdstuk bepaalde maatregelen zal ondergaan.

Art. 25. De gezagvoerder van het luchtvaartuig is gehouden zich, zoodra hij geland is, ter beschikking te stellen van het met de gezondheidszorg belast gezag, te antwoorden op elke vraag om sanitaire inlichtingen, die hem door den daartoe bevoegden dienst gedaan wordt, en de sanitaire bescheiden ter onderzoek aan te bieden.

Ingeval het luchtvaar tuig boven een grondgebied aankomt en buiten een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst of een goedgekeurd luchtvaartterrein landt, moet, indien het luchtvaartuig uit een aangetasten kring komt of zelf aangetast is, de gezagvoerder ervan de, het meest nabijzijnde, plaatselijke autoriteit op de hoogte stellen; deze neemt met de algemeene beginselen van dit Verdrag tot voorbeeld, de maatregelen, die bij de omstandigheden passen, en stuurt, indien mogelijk, het luchtvaartuig naar een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst. Zonder machtiging van het bevoegd sanitair gezag mogen geen goederen ontscheept worden en mag geen enkele reiziger of lid van de bemanning zich van het luchtvaartuig verwijderen.

Art. 26. Voor de toepassing van dit Verdrag mag toezicht niet worden vervangen door waarneming, behalve:

а. in de omstandigheden, waarin toezicht geoordeeld mocht worden niet met voldoende doeltreffendheid uitvoerbaar te zijn; of

б. als de kans op invoer van besmetting in het land als bijzonder ernstig wordt beschouwd; of

c. als de persoon, die aan toezicht moet worden onderworpen, niet voldoende waarborgen uit gezondheidsoogpunt biedt.

De personen, die aan waarneming of toezicht zijn onderworpen, zijn verplicht zich alle onderzoekingen te laten welgevallen, die het met de gezondheidszorg belast gezag noodig oordeelt.

Sluiten