Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatten, worden die koopwaren niet gelost zonder dat daarbij de noodige voorzorgen worden genomen.

B. Cholera.

Art. 30. Indien zich aan boord geen geval van cholera heeft voorgedaan, kunnen uitsluitend de volgende maatregelen worden voorgeschreven:

1°. geneeskundig onderzoek van de reizigers en de bemanning;

2°. toezicht op de reizigers en de bemanning voor een tijdruimte van niet meer dan vijf dagen, te rekenen van den dag af, waarop het luchtvaartuig den besmetten kring heeft verlaten.

Art. 31. Indien zich gedurende de reis aan boord een ziekteval heeft voorgedaan, waarbij zich klinische verschijnselen van cholera hebben vertoond, wordt het lucht vaartuig, bij tusschenlandingen of bij aankomst, onderworpen aan de volgende maatregelen :

1°. geneeskundig onderzoek;

2°. de zieke of de zieken worden onverwijld ontscheept en afgezonderd;

3°. de bemanning en de reizigers worden onderworpen aan toezicht voor een tijdsverloop, dat vijf dagen, te rekenen van het tijdstip van aankomst van het lucütvaartuig, niet te boven gaat;

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed en alle overige voorwerpen, die op grond van het oordeel van het met de gezondheidszorg belast gezag als besmet worden beschouwd, worden ontsmet;

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waarin de zieken verblijf hebben gehouden of die beschouwd worden mogelijk besmet te zijn, worden ontsmet;

6°. wanneer het drinkwater aan boord als verdacht wordt beschouwd, wordt het ontsmet en, behalve bij onmogelijkheid, geloosd en, na ontsmetting van de water bewaarplaats, vervangen door water van goede hoedanigheid.

In de landen, waar voor de onderdanen het onderzoek naar het dragen van cholera-kiemen is voorgeschreven, moeten de per luchtvaartuig aangekomen personen, die in het land wenschen te verblijven, zich onderwerpen aan

Sluiten