Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waarin de poklijder zijn verblijf heeft gehad, of die, op grond van het oordeel van het met de gezondheidszorg belast gezag als besmet worden beschouwd, worden ontsmet.

Als tegen de ziekte gevrijwaard, in den zin van dit artikel, worden beschouwd personen : a. die kunnen bewijzen, dat zij vroeger een aanval van de ziekte gehad hebben of minder dan drie jaar en meer dan 12 dagen geleden ingeënt zijn; of b. die plaatselijke kenteekenen van vroegreactie vertoonen, welkj van een voldoende beveiliging tegen besmetting getuigen. Buiten de gevallen, waarin die kenteekenen bestaan, moet het bewijs worden geleverd door een geschreven geneeskundige verklaring, gelegaliseerd op de wijze als bepaald in de tweede zinsnede van artikel 32

HOOFDSTUK H.

Bepalingen, die toepasselijk zijn in geval van gele koorts.

Afdeeuno I.

Algemeene bepalingen.

Art. 36. Op grondgebieden, waar de gele koorts vermoed kan worden inheemsch te zijn, zullen de Hooge Verdragsluitende Partijen de noodige maatregelen nemen om te onderzoeken, of op haar grondgebied gele koorts bestaat in een vorm, waarin zij niet klinisch is te herkennen, doch door biologisch onderzoek aangetoond kan worden.

Art. 37. Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen verbindt zich, onafhankelijk van de kennisgeving der gevallen en der omstandigheden, die betrekking hebben op de erkende gevallen van gele koorts, zooals die kennisgeving is geregeld in de artikelen 1, 2, 3, 4,

5 en 8 van het Internationaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 1926 onverwijld aan de andere Hooge Verdragsluitende Partijen en tegelijkertijd aan het Internationaal Gezondheidsbureau hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van de gewestelijke Bureau’s, waarmede dat Bureau tot dat doel overeenkomsten heeft gesloten, mede te deelen, dat op

Sluiten