Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar grondgebied het werkelijk bestaan van gele koorts in den hierboven bedoelden vorm is ontdekt.

Afdeeling II.

Bepalingen betreffende de streken, waarin gele koorts waargenomen of inheemsch is.

Art. 38. Onverminderd artikel 4 en onder voorbehoud van de maatregelen, voorzien in artikel 46 hierna, moet elk luchtvaartterrein, dat openstaat voor de luchtvaartuigen aangewezen in artikel 1, I, tweede zinsnede, van dit Verdrag, en dat is aangelegd in een streek, d. w. z. een deel van een grondgebied, waar de gele koorts voorkomt ineen klinisch of biologisch herkenbaren vorm, een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst zijn, dat beantwoordt aan de omschrijving in dit Verdrag en bovendien:

а. gelegen moet zijn op gepas ten afstand van het meest nabij gelegen bewoonde centrum ;

б. voorzien moet zijn van een inrichting voor drinkwatervoorziening, die volkomen beschermd is tegen muskieten en zooveel mogelijk van muskieten bevrijd moet zijn door maatregelen, die stelselmatig bestemd zijn om de verblijfplaatsen der insecten te verwijderen en deze insecten in alle stadia van hun ontwikkeling te verdelgen;

c. voorzien moet zijn van tegen muskieten beschermde verblijven voor de bemanningen der luchtvaartuigen en voor het personeel van het luchtvaartterrein;

d. voorzien moet zijn van een tegen muskieten beschermd verblijfsgebouw, waarin de reizigers kunnen worden gehuisvest of opgenomen in geval van toepassing der maatregelen, hieronder voorzien in de artikelen 42 en 44.

Art. 39. Indien in de streek, waar de gele koorts is waargenomen of in inheemschen vorm voorkomt, nog geen luchtvaartterrein is, dat beantwoordt aan de voorwaarden, die in het vorige artikel zijn aangegeven, wordt alle luchtvaart uit die streek naar een ander grondgebied opgeschort, totdat een zoodanig luchtvaartterrein is ingericht.

Art. 40. Elk luchtvaartterrein, dat is inge-

Sluiten