Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt en uitgerust overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 hierboven, krijgt den naam van antiamaril luchtvaartterrein en wordt geacht een afzonderlijken kring te vormen. Van het inrichten van een zoodanig luchtvaartterrein zal door de Hooge Verdragsluitende Partij, op wier grondgebied het gelegen is, kennis gegeven worden aan de andere Hooge Verdragsluitende Partijen en, op de wijze als voorzien in artikel 7, hetzij aan het Internationaal Gezondheidsbureau, hetzij aan de Internationale Commissie voor de Luchtvaart. Als gevolg van deze kennisgeving zal de aangifte van het bestaan van gele koorts in een aangrenzende stad of een aangrenzend dorp of in een anderen kring niet toepasselijk zijn op dat luchtvaartterrein. Het zal slechts dan besmetverklaard kunnen worden, indien zich gevallen van gele koorts hebben voorgedaan bij de personen, die er verblijf houden.

Art. 41. Indien een antiamaril luchtvaartterrein een besmette kring wordt, zal de luchtvaart van dit luchtvaartterrein naar elk ander grondgebied onderbroken worden totdat alle maatregelen, die bestemd zijn om het van de besmetting te bevrijden, genomen en alle kansen op verbreiding van de gele koorts verdwenen zullen zijn.

Art. 42. Ingeval een antiamaril luchtvaartterrein niet besmet is, maar de gele koorts in de streek voorkomt, worden bij, of in elk geval zoo kort mogelijk vóór, het vertrek van een luchtvaartuig de volgende maatregelen genomen

1°. Onderzoek van het luchtvaartuig en zijn lading, om zekerheid te krijgen, dat zij geen muskieten bevatten, en zoo noodig verdelging der muskieten. Hiervan moet melding worden gemaakt in het journaal;

2°. Geneeskundig onderzoek van de reizigers en de leden der bemanning; zij, die er van verdacht worden door gele koorts aangetast te zijn of ten aanzien van wie behoorlijk is vastgesteld, dat zij aan besmetting door gele koorts muggen blootgesteld zijn geweest, moeten worden gedwongen om, onder de voorwaarden, die door het bevoegd gezag, dat met de gezondheidszorg is belast, zijn goed-

Sluiten