Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indiër een persoon ervan verdacht wordt door gele koorts aangetast te zijn, of indien niet ten genoegen van het gezag, dat met de gezondheidszorg op het luchtvaartterrein van aankomst is belast, vaststaat, dat, sedert een persoon aan besmetting heeft kunnen blootstaan, een tijdruimte van zes dagen is verstreken, kan op dien persoon gedurende een tijdruimte van zes dagen, te rekenen van den laatsten dag af, waarop hij besmet heeft kunnen zijn, waarneming worden toegepast, hetzij binnen de omheining van het luchtvaartterrein, hetzij elders, en wel onder de voorwaarden, die door het bevoegd gezag, dat met de gezondheidszorg is belast, zijn goedgevonden.

Art. 45. Luchtvaartuigen, die een antiamaril luchtvaartterrein in een streek waar gele koorts voorkomt als punt van vertrek hebben genomen, vallen bij aankomst in een streek, waar zij niet voorkomt, onder de bepalingen der Afdeelingen III en IV hierna.

Art. 46. Voor zooveel de plaatselijke luchtvaart betreft, zal niets van deze Afdeeling geacht worden de Regeeringen van naast elkander gelegen grondgebieden, waar de gele koorts is waargenomen of inheemsch voorkomt, te beletten bij wederzijdsche overeenkomst niet antiamaril zijnde luchtvaartterreinen, uitsluitend voor de luchtvaart tusschen die terreinen in te riohten en te gebruiken.

Afdeeling III.

Bepalingen betreffende de grondgebieden of streken, waar de gele koorts niet voorkomt, maar waar zij toestanden zou kunnen vinden, welke haar ontwikkeling toelaten.

Art. 47. Op grondgebieden of in streken, waar de gele koorts niet voorkomt, maar waar zij toestanden zou kunnen vinden, welke haar ontwikkeling toelaten, mogen b\j aankomst van een luohtvaartuig op een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst de volgende maatregelen worden genomen:

1°. onderzoek van het luohtvaartuig en zjjn lading, om zekerheid te krijgen, dat zjj geen muskieten bevatten en zoo noodig verdelging der muskieten;

2°. geneeskundig onderzoek van de reizi-

Sluiten