Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gers en van de leden der bemanning om zich er van te vergewissen, dat zij geen verschijnselen van gele koorts vertoonen.

Indien een persoon er van verdacht wordt door gele koorts aangetast te zijn, of indien niet ten genoegen van het gezag, dat met de gezondheidszorg op het luchtvaartterrein belast is, vaststaat, dat, sedert een persoon aan besmetting heeft kunnen blootstaan, een tijdruimte van zes dagen is verstreken, kan op dien persoon gedurende een tijdruimte, die zes dagen, te rekenen van den laatsten dag af, waarop hij besmet heeft kunnen zijn, niet mag overschrijden, waarneming worden toegepast, hetzij binnen de omheining van het luchtvaartterrein, hetzij elders, en wel onder de voorwaarden, die door het bevoegd gezag dat met de gezondheidszorg is belast, zijn goedgevonden.

Art. 48. De Hooge Verdragsluitende Partijen verbinden zich om, behalve in buitengewone omstandigheden, die gemotiveerd moeten worden, geen beweegredenen van sanitairen aard aan te voeren tot het verbieden van landing op de grondgebieden, bedoeld in artikel 47, aan luchtvaartuigen, die afkomstig zijn van streken, waar de gele koorts voorkomt, mits de bepalingen van Afdeeling II van dit Hoofdstuk en bepaaldelijk die, betreffende de maatregelen, welke voor het vertrek zijn vastgesteld, worden in acht genomen.

Art. 49. Desalniettemin kunnen de Hooge Verdragsluitende Partijen bepaalde luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst aanwijzen, waar luchtvaartuigen, afkomstig van grondgebieden, waar de gele koorts voorkomt, moeten landen, zoo zij reizigers, bemanning of koopwaren moeten ontschepen.

Avdeeltng IV.

Bepalingen, betreffende de grondgebieden of otreken, waar de toestanden het wortelschieten van gele koorts niet toelaten.

Art. 60. In grondgebieden of streken, waar de toestanden het wortelschieten van de gele koorts niet toelaten, mogen luchtvaartuigen, die komen uit streken, waar de gele koorts

Sluiten