Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorKomt, landen op elk luchtvaartterrein met gezondheidsdienst of elk erkend luchtvaartterrein.

Art. 51. Bij aankomst moeten de volgende maatregelen worden genomen:

1°. onderzoek van het luchtvaartuig en zijn lading, om zekerheid te krijgen, dat zij geen muskieten bevatten en zoo noodig verdelging der muskieten;

2°. geneeskundig onderzoek van de reizigers en van de leden der bemanning.

HOOFDSTUK III.

Gemeenschappelijke bepalingen.

Art. 52. Personen, die op het grondgebied van een der Hooge Verdragsluitende Partijen met een luchtvaartuig aankomen en blootgesteld zijn geweest aan de kans om besmet te worden met een der ziekten, bedoeld in artikel 18 van dit Verdrag, kunnen, indien voor hen het incubatietijdperk nog niet is verstreken, onder voorbehoud van het bepaalde in Hoofdstuk II van dit Deel aan toezicht worden onderworpen tot dat tijdperk geëindigd is.

Ten aanzien van cholera en pokken zijn de bepalingen van de artikelen 32 en 35, betrekking hebbende op tegen besmetting beveiligde personen, eveneens toepasselijk op de maatregelen, voorzien in dit artikel.

Art. 53. Personen die, bij aankomst op een luchtvaartterrein, beschouwd worden naar de bewoordingen van de bepalingen van dit Deel toezicht te moeten ondergaan, totdat het incubatietijdperk der ziekte is verstreken, mogen nochtans hun reis voortzetten, als van dit feit wordt kennisgegeven aan het gezag op de volgende terreinen van tusschenlanding en aan dat op de plaats van bestemming; deze kennisgeving kan worden gedaan hetzij door een aanteekening in het journaal, bedoeld in artikel 9 van dit Verdrag, hetzij door eenig ander middel, waarborgende, dat de personen op elk der volgende op hunne reisroute gelegen luchtvaartterreinen onderworpen zullen kunnen worden aan geneeskundig onderzoek.

Aan hen, die onder de omstandigheden, voorzien in de artikelen 26, 44, 4e zinsnede, en 47, 2e zinsnede, van dit Verdrag, aan

Sluiten