Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarneming onderhevig mochten zijn, mag voortzetting van de reis niet worden toegestaan dan na afloop van het incubatietijdperk, behalve — bij andere ziekten dan de gele koorts — met toestemming van het met de gezondheidszorg belast gezag van de plaats van bestemming.

Art. 54. Het met de gezondheidszorg van elk luchtvaartterrein belast gezag zal bij de toepassing van sanitaire maatregelen op een luchtvaartuig, dat uit een besmetten kring afkomstig is, zoo ruim mogelijk rekening houden met de maatregelen, die op dat luchtvaartuig reeds op een ander luchtvaartterrein met gezondheidsdienst in een vreemd of het eigen Land zijn toegepast en waarvan naar behooren aanteekening is gehouden in het journaal, bedoeld in artikel 9 van dit Verdrag.

Luchtvaartuigen, afkomstig uit een besmetten kring, op welke gezondheidsmaatregelen op voldoende wijze zijn toegepast, zullen bij hun aankomst op een ander luchtvaartterrein, onverschillig of dit tot hetzelfde Land behoort of niet, niet ten tweedenmale die maatregelen ondergaan, mits sedert dien zich geen enkel voorval heeft voorgedaan, dat de toepassing dier maatregelen tengevolge zou moeten hebben en het luchtvaartuig, behalve om brandstof in te nemen, geen tusschenlanding op een besmet luchtvaartterrein heeft gedaan.

Art. 55. Het gezag van het luchtvaartterrein, dat gezondheidsmaatregelen toepast, geeft telkenmale op verzoek aan den gezagvoerder van een luchtvaartuig of aan ieder ander belanghebbende kosteloos een bewijs af, bevattende een opgave van den aard der maatregelen, de gebruikte werkwijzen, de deelen van het luchtvaartuig, die een behandeling hebben ondergaan en de redenen, waarom de maatregelen zijn toegepast.

Het gezag zal aan de reizigers, die zijn aangekomen met een luchtvaartuig, waarop zich een geval van een der besmettelijke ziekten, als bedoeld in artikel 18, heeft voorgedaan, op aanvraag een bewijs, eveneens kosteloos, verstrekken, waarop vermeld staan de datum van aankomst en de maatregelen, waaraan zij en hun reisgoed onderworpen zijn geweést.

.

Sluiten