Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king treden, mededeeling worden gedaan, hetzij aan het Internationaal Gezondheidsbureau, hetzij aan de Internationale Commissie voor de Luchtvaart, op de wijze als bepaald in artikel 7.

Art. 59. De Hooge Verdragsluitende Partijen komen overeen, ingeval tusschen haar met betrekking tot de uitlegging van dit Verdrag meeningsverschil mocht ontstaan, het gevoelen van het Permanent Comité van het Internationale Gezondheidsbureau te vragen, alvorens tot welke andere procedure ook over te gaan.

Art. 60. Onverminderd het bepaalde in de laatste zinsnede van artikel 12 verbinden de Hooge Verdragsluitende Partijen zich om, voor de sanitaire verrichtingen op haar luchtvaartterreinen, op de luchtvaartuigen der andere Hooge Verdragsluitende Partijen hetzelfde tarief toe te passen als op haar nationale luchtvaartuigen.

Dit tarief moet zoo matig mogelijk zijn en worden medegedeeld, hetzij aan het Internationaal Gezondheidsbureau, hetzij aan de Internationale Luchtvaartcommissie, op de wijze, als bepaald in artikel 7.

Art. 61. Iedere Hooge Verdragsluitende Partij, die het aanbrengen van wijzigingen in dit Verdrag mocht wenschen, zal haar voorstellen daartoe hebben in te dienen bij de Nederlandsche Regeering. Deze zal daarvan het Internationaal Gezondheidsbureau op de hoogte brengen, hetwelk, als het zulks geschikt oordeelt, een protocol tot wijziging van het Verdrag zal opstellen en aan de Nederlandsche Regeering doen toekomen.

De Nederlandsche Regeering zal per gedagteekende circulaire den tekst van dat prótocol aan de andere Hooge Verdragsluitende Partijen overleggen met de vraag, of zij de voorgestelde wijzigingen aanvaarden. De instemming van ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen met die wijzigingen zal blijken hetzij uit een aan de Nederlandsche Regeering te kennen te geven nadrukkelijke goedkeuring, hetzij uit het feit, dat zij zich heeft onthouden, binnen twaalf maanden na de dagteekening van de bedoelde circulaire, bezwaren ter kennis van die Regeering te brengen.

Sluiten