Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het aantal nadrukkelijke of stilzwijgende goedkeuringen ten minste het twee derde deel van de Regeeringen der Hooge Verdragsluitende Partijen uitmaakt, zal de Nederlandsche Regeering dit bij proces-verbaal vaststellen, en daarvan mededeeling doen aan het Internationaal Gezondheidsbureau en aan de Regeeringen van alle Hooge Verdragsluitende Partijen. Het protocol zal voor de in het proces-verbaal genoemde Hooge Verdragsluitende Partijen van kracht worden na het verstrijken van een termijn van zes maanden na de dagteekening van het proces-verbaal. Voor de andere Hooge Verdragsluitende Partijen blijft dit Verdrag ongewijzigd toepasselijk tot den dag, waarop zij tot het protocol toetreden.

Art. 62. Dit Verdrag zal de dagteekening van heden dragen en van dezen datum af tot een jaar daarna onderteekend kunnen worden.

Art. 63. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig mogelijk worden overhandigd aan de Nederlandsche Regeering.

Zoodra tien bekrachtigingen zijn nedergelegd, zal de Nederlandsche Regeering daarvan proces-verbaal opmaken. Zij zal afschriften van dat proces-verbaal toezenden aan de Regeeringen der Hooge Verdragsluitende Partijen en aan het Internationaal Gezondheidsbureau. Dit Verdrag treedt in werking op den honderd twintigsten dag na de dagteekening van het proces-verbaal.

Het later nederleggen van bekrachtigingen zal worden vastgesteld door een proces-verbaal, dat volgens den hierboven aangegeven gang van zaken is opgemaakt en* meegedeeld. Dit Verdrag treedt ten aanzien van ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen in werking op den honderd twintigsten dag na de dagteekening van het proces-verbaal, waarbij het nederleggen van hare bekrachtiging is vastgesteld.

Art. 64* De landen, die dit Verdrag niet onderteekend hebben, zullen van de dagteekening af van het proces-verbaal van nederlegging van de eerste tien bekrachtigingen, te allen tijde tot toetreding worden toegelaten.

Iedere toetreding zal plaats hebben door

Sluiten