Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kennisgeving langs den diplomatieken weg aan de Nederlandsche Regeering. Deze zal de akte van toetreding nederleggen in haar archieven en terstond de Regeeringen van alle landen, die aan het Verdrag deelnemen zoomede het Internationaal Gezondheidsbureau op de hoogte brengen, onder inededeeling van de dagteekening der nederlegging. Iedere toetreding zal in werking treden den honderd twintigsten dag na die dagteekening.

Art. 65. Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen kan bij de onderteekening, bij de bekrachtiging of bij de toetreding verklaren, dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag geen enkele verplichting op zich wil nemen voor zooveel betreft het geheel of eenig deel van haar koloniƫn, protectoraten, overzeesche gebieden of gebieden, die onder haar suzereiniteit of mandaat zijn geplaatst; in dit geval zal dit Verdrag niet toepasselijk zijn op de gebieden, die het onderwerp van zoodanige verklaring uitmaken.

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen zal later aan de Nederlandsche Regeering kennis kunnen geven, dat zij dit Verdrag toepasselijk wil verklaren op het geheel of eenig deel van haar gebieden, die het onderwerp hebben uitgemaakt van de in de vorige zinsnede bedoelde verklaring. In dat geval zal het Verdrag op de gebieden, in de kennisgeving bedoeld, toepasselijk worden op den honderd twintigsten dag na de dagteekening van de nederlegging der kennisgeving in het archief der Nederlandsche Regeering.

Evenzoo kan na het verstrijken van het tijdvak, genoemd in artikel 66, ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen te allen tijde verklaren, dat zij de toepassing van dit Verdrag op het geheel of eenig deel van haar koloniƫn, protectoraten, overzeesche gebieden of gebieden, die onder haar suzereiniteit of mandaat zijn geplaatst, wil zien ophouden; in dat geval zal een jaar na den datum van de nederlegging dezer verklaring in de archieven der Nederlandsche Regeering het Verdrag ophouden toepasselijk te zijn op de gebieden, die het onderwerp der verklaring zijn geweest.

De Nederlandsche Regeering zal de Regeeringen van alle landen, die aan dit Verdrag

Sluiten