Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelnemen, alsmede het Internationaal Gezondheidsbureau op de hoogte brengen van de kennisgevingen en verklaringen, die ter toepassing van de hierboven bedoelde bepalingen gedaan zijn, onder opgave van den datum van de nederlegging er van in haar archieven.

Art. 66. De Regeering van ieder Land, dat aan dit Verdrag deelneemt, zal dit, nadat het te haren aanzien gedurende vijf jaar van kracht is geweest, te allen tijde kunnen opzeggen bij schriftelijke kennisgeving langs den diplomatieken weg gericht tot de Nederlandsche Regeering. Deze zal de akte van opzegging nederleggen in haar archief; zij zal onverwijld de Regeeringen van alle landen, die aan het Verdrag deelnemen, alsmede het Internationaal Gezondheidsbureau op de hoogte brengen onder opgave van den datum van nederlegging een jaar na dien datum zal de opzegging in werking treden.

Art. 67. De onderteekening van dit Verdrag kan slechts dan van eenig voorbehoud vergezeld gaan, als dit vooraf door de Hooge Verdragsluitende Partijen, die reeds geteekend hebben, is goedgekeurd. Eveneens zal geen akte worden genomen van bekrachtigingen of toetredingen, die vergezeld zijn van bepalingen van een voorbehoud, dat niet vooraf goedgekeurd is door alle Landen die aan dit Verdrag deelnemen.

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onderteekend.

Gedaan te ’s-Gravenhage, den twaalfden April negentienhonderd drie en dertig, in een enkel exemplaar, dat bewaard zal blijven in de archieven der Nederlandsche Regeering en waarvan eensluidend gewaarmerkte afschriften, langs den diplomatieken weg, zullen worden toegezonden aan ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen.

Voor de Unie van Zuid-Afrika :

A. J. Bosman.

Voor Duitschland : Julius Grap von Zech-

Burkersroda.

Voor de Vereenigde Stalen van Amerika:

1. Met betrekking tot artikel 61 zullen

Sluiten