Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Groot-Br itannië en Noord-Ierland, alsmede voor alle deelen van het Britsche Rijk, welke niet afzonderlijk lid zijn van den Volkenbond:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 65, eerste alinea, van dit verdrag verklaar ik hierbij, dat mijn onderteekening niet insluit Newfoundland of eenige Britsche kolonie of protectoraat, noch eenig mandaatgebied, waarvan het mandaat wordt uitgeoefend door Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk.

Odo Russell.

Voor Griekenland: Triantafyllakos.

Voor den lerschen Vrijstaat:

O’Kelly de Gallagh. Voor Italië : Franoesco Maria

Taliani.

Voor Monaco: Henri E. Rey.

Voor Nieuw-Zeeland : Odo Rtjssell.

Voor Nederland,

met uitzondering van Nederlandsch-Indië, Suriname en CuraQao:

Beelaerts van Blokland.

Voor Polen: W. Babinski.

Voor Roemenië : Gr. Biloiuresco.

Voor Zweden: Adlercreutz.

Opgave van de data, waarop de akten van BEKRACHTIGING EN DE KENNISGEVINGEN VAN TOETREDING EN VAN TOEPAS8ELIJKVERKLARING ZIJN NFDERGELEGD, ALSMEDE VAN DE BIJ DE TOETREDINGEN GEMAAKTE VOORBEHOUDEN.

Bekrachtigingen.

AUSTRALIË (18 Februari 1935).

EGYPTE (8 Augustus 1934). GROOT-BRITANNIË EN NOORD-IERLAND (15 September 1934).

MAROKKO (13 Maart 1935).

MONACO (11 Juni 1934).

NEDERLAND (13 September 1934). ROEMENIË (25 Maart 1935). .

SYRIË EN LIBANON (28 November 1934). TUNIS (13 Maart 1935).

Sluiten