Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder:

a. „Verdrag”: het Internationaal Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart, gesloten te ’s-Gravenhage op 12 April 1933 (Staatsblad 1934, n°. 168);

b. „luchtvaartuig” : elk toestel, dat zich in den dampkring kan houden door toedoen van den weerstand der lucht en dat bestemd is voor het luchtverkeer;

c. „luchtvaartterrein”: een ingevolge de Luchtvaartwet voor het internationale luchtverkeer aangewezen of daarmede gelijkgesteld terrein;

d. „bemanning” : ieder persoon, die door of vanwege den eigenaar of houder van een luchtvaartuig is aangewezen tot het verrichten van diensten aan boord daarvan;

e. „kring”: eenig gebied in het buiten- of binnenland, als bedoeld in artikel 1, onder V, van het Verdrag;

/. „bevoegd gezag op het luchtvaartterrein” : den havenmeester of dengene die dezen vervangt.

2. Deze wet is uitsluitend van toepassing op luchtvaartuigen, welke komende uit het buitenland in Nederland landen, dan wel uit Nederland naar het buitenland vertrekken.

2. 1. Ieder luchtvaartuig wordt aan een gezondheidsonderzoek onderworpen:

a. bij aankomst:

1°. wanneer het komt uit een buiten het grondgebied van Nederland gelegen kring, welke is aangetast door een der ziekten, in of krachtens artikel 4 aangewezen, en binnen het incubatietijdperk van de betrokken ziekte;

2°. wanneer een zoodanige ziekte onder de bemanning of de reizigers is waargenomen of het bestaan er van wordt vermoed;

b. bij vertrek:

wanneer het naar het buitenland vertrekt uit een plaats, gelegen in een kring, welke is aangetast door een der ziekten, in of krachtens artikel 4 aangewezen.

2. Onze Minister van Sociale Zaken stelt vast welke kringen in het buiten- of binnenland beschouwd moeten worden als aangetast door een der in het voorgaande lid bedoelde ziekten ;

Sluiten