Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Indien bij een lid der bemanning of bij een reiziger van een binnen het grondgebied aankomend luchtvaartuig een besmettelijke ziekte wordt waargenomen, genoemd in den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 1 van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265), doch niet zijnde een der ziekten, vermeld in het eerste lid van artikel 4, kunnen de maatregelen bij of krachtens die wet vastgesteld, worden toegepast.

6. 1. Het bevoegd gezag op het luchtvaartterrein zorgt er voor, dat bij aankomst van een luchtvaartuig, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, dit afgezonderd blijft totdat het gezondheidsonderzoek is verricht.

2. Eveneens zorgt het er voor, dat geen luchtvaartuig het luchtvaartterrein verlaat alvorens een eventueel verplicht gezondheidsonderzoek heeft plaats gehad.

3. Voor zoo ver de veiligheid van het luchtvaartuig of van het luchtvaartterrein dit eischt mag het personeel van het luchtvaartterrein de noodige hulp verleenen, doch vermijdt daarbij zooveel mogelijk ieder contact met de bemanning en de reizigers van het luchtvaartuig.

4. Landt een luchtvaartuig, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, buiten een luchtvaartterrein, dan is de gezagvoerder van het luchtvaartuig verplicht den Burgemeester van de gemeente, waar het zich bevindt, daarvan onmiddellijk kennis te geven. De gezagvoerder zorgt er voor, dat het luchtvaartuig afgezonderd blijft, voor zoover dit mogelijk is in verband met de noodzakelijk te verleenen hulp van derden bij de landing.

5. De gezagvoerder van een lucht vaartuig, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, is verplicht het vaartuig op de plaats te doen verblijven, hem door het bevoegd gezag op het luchtvaartterrein of, in het geval bedoeld in het voorgaande lid, door of vanwege den daarbij betrokken Burgemeester aangewezen, totdat het gezondheidsonderzoek is verricht en de daarbij voorgeschreven maatregelen zijn toegepast, tenzij hij, op grond van het bepaalde in artikel 9, lid 2 of lid 3, het luchtvaartuig wederom doet opstijgen.

7. 1. De afzondering van het luchtvaartuig brengt mede:

Sluiten