Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. dat geen lid van de bemanning en geen reiziger het luchtvaartuig mag verlaten, tenzij hij:

a. verblijft binnen de grenslijnen, welke door het bevoegd gezag op het luchtvaartterrein in overleg met den daarbij betrokken geneeskundigen inspecteur van de Volksgezondheid zijn vastgesteld;

b. door den geneeskundige, met het onderzoek belast, gemachtigd is de onder a bedoelde grenslijnen te overschrijden;

II. dat niemand zich in het luchtvaartuig mag begeven met uitzondering van :

a. de geneeskundige ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;

b. de geneeskundigen met het gezondheidsonderzoek en de personen met de uitvoering van ingevolge deze wet te nemen maatregelen belast;

c. de geneeskundigen en geestelijken, belast met het verleenen van geneeskundige of geestelijke hulp aan de lijders;

d. de ambtenaren van justitie en politie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, wanneer hunne ambtsverrichtingen dit vereischen;

III. dat geen voorwerpen, goederen of waren uit het luchtvaartuig worden verwijderd.

2. De kleederen van de personen, die krachtens het voorgaande lid in het luchtvaartuig worden toegelaten, worden, zoo noodig, onmiddellijk na het verlaten van het vaartuig op de krachtens artikel 16 der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) voorgeschreven wijze, ontsmet.

3. Zij, die in strijd met het in het eerste lid aangegeven verbod het luchtvaartuig zijn binnengetreden, worden, voor zoover dit naar het oordeel van hem, die het gezondheidsonderzoek doet, noodig is, aan dezelfde maatregelen onderworpen als de bemanning en de reizigers, onverminderd de straffen tegen de gepleegde overtreding bedreigd.

4. De gezagvoerder, de overige leden der bemanning en de reizigers van het luchtvaartuig zijn verplicht de vragen, hun door het bevoegd gezag op het luchtvaartterrein, door den Burgemeester, bedoeld in het vierde lid van artikel 6, den geneeskundigen inspecteur van de Volksgezondheid of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige gedaan, desgevraagd

Sluiten