Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook schriftelijk, nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. Zij bevorderen, voorzooverre dat in hun vermogen staat, het gezondheidsonderzoek. Het journaal wordt desverlangd aan den Inspecteur of den geneeskundige, die het gezondheidsonderzoek verricht, ter inzage gegeven.

8. 1. Het gezondheidsonderzoek vindt plaats door den geneeskundigen inspecteur van de Volksgezondheid, binnen wiens ressort het luchtvaartterrein of de gemeente, waarbinnen de landing heeft plaats gehad, zich bevindt of onder zijn opzicht door geneeskundigen, daartoe door Ons aangewezen.

2. Bij verhindering of ontstentenis van de in het eerste lid genoemde personen wordt door den Burgemeester van de gemeente, waarbinnen het luchtvaartuig zich bevindt of de landing heeft plaats gehad, een voorloopig gezondheidsonderzoek aan een anderen geneeskundige opgedragen.

9. 1. De gezagvoerder van een luchtvaartuig, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, zorgt met al de te zijner beschikking staande middelen voor de stipte naleving van de voorschriften, die in of krachtens deze wet worden gegeven.

2. Het staat evenwel aan den gezagvoerder van een luchtvaartuig met bestemming naar het buitenland vrij met het luchtvaartuig weder op te stijgen wanneer hij zich aan deze voorschriften niet wil onderwerpen. Hij neemt daarbij de hem gegeven bevelen in acht. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de voorwaarden vastgesteld, onder welke de gezagvoerder in dat geval reizigers kan ontschepen en lading en poststukken kan lossen.1 11

3. De gezagvoerder is verplicht met het luchtvaartuig weder op te stijgen, wanneer hij een bevel ontvangt, als bedoeld in artikel 10, lid 2ยป

10. 1. Hij, die het gezondheidsonderzoek doet, geeft den Burgemeester van de gemeente, waar het gezondheidsonderzoek plaats vindt, schriftelijk advies omtrent de in het belang der volksgezondheid te nemen maatregelen. De Burgemeester beslist, behoudens beroep van hem, die het gezondheidsonderzoek instelde, op Onzen Ministex van Sociale Zaken, welk gevolg aan

1 Zie het op blz. 284 opgenomen besluit van

11 Februari 1936, S. 840.

Sluiten