Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. De Burgemeester, de geneeskundige inspecteur van de Volksgezondheid, de geneeskundige, die het gezondheidsonderzoek instelt, benevens het verdere personeel, dat belast is met de uitvoering van ingevolge deze wet te nemen maatregelen, zijn bevoegd, ter uitvoering van deze wet, aankomende of vertrekkende lucht vaartuigen, welke een gezondheidsonderzoek moeten, dan wel hebben ondergaan, te allen tijde te betreden, zelfs zonder toestemming van den gezagvoerder.

17. De voorafgaande bepalingen omtrent lucht vaar tuigen zijn op militaire lucht vaartuigen, zoowel Nederlandsche als vreemde, toepasselijk met dien verstande :

1°. dat hetgeen ten aanzien van den gezagvoerder is voorgeschreven toepasselijk is op den commandeerenden officier van het luchtvaartuig of van het luchtvaartuigeskader ;

2°. dat het gezondheidsonderzoek zich kan bepalen tot een schriftelijke beantwoording van vragen door een der in artikel 8 of ingevolge artikel 14 aangewezen ambtenaren of geneeskundigen gedaan.

Die beantwoording moet dan worden onderteekend door den commandeerenden officier van het luchtvaartuig of van het luchtvaartuigeskader.

Strafbepalingen.

18. Met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden wordt gestraft hij, die zich onttrekt aan bij of krachtens deze wet voorgeschreven maatregelen, dan wel voorwerpen, goederen of waren onttrekt aan krachtens deze wet voorgeschreven maatregelen.

19. De in deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

20. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten October 1935. WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken, M. SlJNGENBERG.

De Minister van Waterstaat, van Ltdth de Jeude.

(Uitgeg. 8 Nov. 1935.)

Sluiten