Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. het toelaten van personen, die ambtshalve aan boord zijn gekomen;

het inladen van goederen, welke niet aan besmetting hebben blootgestaan of afdoende ontsmet of gereinigd zijn, of levensmiddelen welke geen gevaar voor besmetting opleveren;

2°. indien het een anti-amaril luchtvaartterrein heeft aangedaan uitsluitend om bedrijfsstofEen en (of) proviand in te nemen, mits daarvan uit het journaal blijkt.

§ 3. Van het gezondheidsonderzoek.

4. Het gezondheidsonderzoek vindt op zoodanige wijze plaats, dat het luchtverkeer zoo min mogelijk wordt gestoord.

5. De vragen, ingevolge het bepaalde in het vierde lid van artikel 7 der wet door den inspecteur of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige te doen aan den gezagvoerder van een lucht vaartuig, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, worden gedaan volgens het bij dit besluit behoorende model I.

6. Indien de gezagvoerder van een luchtvaartuig een zieke heeft te ontschepen, moet hij daarvan, zooveel mogelijk, tijdig vóór de landing kennis geven aan het bevoegd gezag op het luchtvaartterrein van aankomst.

§ 4. Van de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid van artikel 9 der wet.

7. 1. Wanneer de gezagvoerder van een luchtvaartuig met bestemming naar het buitenland, dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, zich niet wil onderwerpen aan de in of krachtens de wet gegeven voorschriften en wederom wenscht op te stagen, kan hem worden toegestaan reizigers te ontschepen en lading en poststukken te lossen onder de volgende voorwaarden:

1°. het luchtvaartuig, de bemanning en de reizigers blijven afgezonderd;

2°. de te ontschepen reizigers moeten een geneeskundig onderzoek ondergaan, en moeten zich onderwerpen aan maatregelen, welke in dit besluit zijn vastgesteld voor personen, die ten opzichte van het gevaar van overbrenging van besmetting geacht moeten worden in dezelfde omstandigheden te verkeeren;

3°. de te lossen goederen worden zoo noodig

Sluiten