Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. Van de maatregelen, bedoeld in artikel 11 der wet.

A. Bij aankomst.

Algemeens bepalingen.

9. 1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel mogen luchtvaartuigen op alle luchtvaartterreinen landen, zelfs als zij komen uit een kring, welke aangetast is door een der ziekten, in of krachtens artikel 4 der wet aangewezen.

2. Onze Minister van Sociale Zaken kan, zoo dikwijls daartoe aanleiding bestaat, voorschreven dat luchtvaartuigen, afkomstig uit bepaalde gebieden, uitsluitend mogen landen op daarvoor in het bijzonder aangewezen luchtvaartterreinen met of zonder gezondheidsdienst. Een besluit, als hier bedoeld, zoomede de wijziging of de intrekking daarvan, wordt door dien Minister zoo spoedig mogelijk medegedeeld aan Onze Ministers van Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken.

3. Op luchtvaartterreinen, welke niet tegelijkertijd luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst zijn, mogen uitsluitend geneeskundig onderzoek van de bemanning en van de reizigers worden ingesteld en zieken worden ontscheept en afgezonderd.

10. 1. Voor zoover ingevolge dit besluit toezicht wordt gevorderd kan dit, behoudens het bepaalde in artikel 18, door waarneming worden vervangen:

1°. in de omstandigheden, waarin toezicht geoordeeld mocht worden niet met voldoende doeltreffendheid uitvoerbaar te zijn;

2°. indien de kans op invoer van besmetting als bijzonder ernstig wordt beschouwd;

3°. indien de persoon, die aan toezicht moet worden onderworpen, niet voldoende waarborgen uit gezondheidsoogpunt biedt.

2. Onder toezicht gestelde personen zijn onderworpen aan de voorschriften van artikel 8 van Ons besluit van den lsten October 1929 (.Staatsblad n°. 448) ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265).

Ingeval waarneming wordt toegepast, gelden de voorschriften van de artikelen 6 en 7 van dat besluit.

Sluiten