Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking tot een luchtvaartuig, dat uit een besmetten kring afkomstig is, zal zoo ruim mogelijk rekening worden gehouden met de maatregelen, welke ten aanzien van dat lucht vaartuig reeds op een ander luchtvaartterrein zijn toegepast, mits daarvan naar behooren aanteekening is gehouden in het journaal.

Verdere bepalingen.

Van maatregelen tegen pest.

14. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met pest besmetten' kring, doch aan boord waarvan zich geen vastgesteld of verdacht geval van pest heeft voorgedaan, worden aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. ontratting en verdelging van insecten, voor zoover die maatregelen noodig geoordeeld worden en deze nog niet waren toegepast op het luchtvaartterrein van vertrek;

3°. de bemanning en de reizigers kunnen onderworpen worden aan een toezicht van niet meer dan zes dagen, te rekenen van den dag, waarop het luchtvaartuig den besmetten kring heeft verlaten;

4°. de koopwaren, welke ratten of vlooien kunnen bevatten, worden gelost onder het nemen van de noodige voorzorgen, waarna deze dieren worden gedood op de wijze door den gezondheidsdienst te bepalen.

15. Luchtvaartuigen aan boord waarvan zich een vastgesteld of een verdacht geval van pest voordoet worden aan de volgende maatregelen onderworpen :

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. iedere zieke wordt onverwijld ontscheept en afgezonderd;

3°. alle personen, die met een zieke in aanraking zijn geweest en de personen, die door den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, als verdacht worden beschouwd, kunnen onderworpen worden aan een toezicht voor een tijdsverloop, dat zes dagen, te rekenen van het tijdstip van aankomst van het luchtvaartuig, niet te boven gaat;

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed en alle overige voorwerpen, die, naar het oor-

Sluiten