Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

OP DE

Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928 N°.265.

(De cijfers geven de artikelen der wet aan.)

Afzondering. — van lijders aan besmettelijke ziekten. 3.

„ Zie Maatregelen.

Bacillendragers. 6.

Beslag. In — nemen van vaartuigen of voertuigen. 3. 14. 31. 32.

„ In — nemen van voorwerpen, eet- of drinkwaren. 14. 31.

Besmettelijke ziekten. Welke ziekten als zoodanig voor de toepassing van de wet gelden. 1.

Bewaking. Onder — stellen van woningen, vaartuigen en voertuigen 3. 14. (politiebewaking).

Binnenkomen van personen over de landsgrenzen en van schepen langs binnenwateren. 17.

Binnentreden in woningen, scholen enz. 23. 24. 34.

Bijdrage. — uit ’s Rijks kas aan Gemeenten ter zake van oprichting enz. en exploitatie van inrichtingen voor ontsmetting enz. en van tegemoetkomingen op grond van art. 5 der wet. 20.

„ — uit ’s Rijks kas aan vereenigingen ter zake van ontsmettingen enz. 22.

„ — van belanghebbenden in of vergoeding van de kosten van vervoer, verpleging, ontsmetting enz. 21.

Doortrekken van over de landsgrenzen binnengekomen personen. 17.

Doorvoer. Zie : Invoer.

Eet- of drinkwaren. Verbod — te gebruiken. 14.

Gemeente. Zie: Verplichting. Zie: Verorde, , nil}g-

Geslachtsziekten. 1.

Gezondheidsdienst. 37.

Inenting. 36.

Invoer. In-, door- of vervoer van voor overbrenging van besmetting vatbare goederen. 17. 31.

Inwerkingtreding der wet. 35. 38.

Kenmerk. Aanbrengen van een —. 3.

Kennisgeving. — inzake besmettelijke ziekte door geneeskundigen aan den burgemeester en aan den inspecteur. 2.

Sluiten