Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. NO. 26, 3e druk.

EERSTE AANVULLING DER wetten houdende voorzieningen tegen besin ettelijke ziekten.

Besluit van 'den 30sten Juni 1936, S. 855, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 October 1929 (Staatsblad n°. 448), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 October 1933 (Staatsblad n°. 556), ter uitvoering van de Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) en tot bepaling van den datum, waarop afdeeling 8, paragraaf 54, van de wet van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) in werking zal treden.

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1936, n°. 369 H/doss. 9, Afdeeling Volksgezondheid en van 22 April 1936, n°. 8475, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Gelet op de Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) en op afdeeling 8, § 54, en afdeeling 10 van de Wet van 29 November 1935, (Staatsblad n°. 685);

Gezien Ons besluit van 1 October 1929, (Staatsblad n°. 448), gewijzigd bij Ons besluit van 30 October 1933 (Staatsblad n°. 556), ter uitvoering van de Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265);

Den Raad van State gehoord (advies van 2 Juni 1936, n°. 29);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Sociale Zaken en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1936, n°. 1097 H, doss. 9, afdeeling Volksgezondheid, en van 25 Juni 1936, n°. 16452, afdee1 ing Binnenlandsch Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

in bovengenoemd besluit de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. I. In den aanhef wordt in plaats van ,,Gelet op de wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 265), houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten” gelezen ,,Gelet op de Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) en op afdeeling 8, § 54, van de wet van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685)”.

Art. II. In artikel 1 wordt in plaats van ,,onderscheidenlijk den Hoofdinspecteur en den Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, die belast zijn met het toezicht op

Sluiten