Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten” gelezen „onderscheidenlijk den Geneeskundig Hoofdinspecteur en den Geneeskundig Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid”.

Art. III. In a/rtikel 15, lid 2, worden de woorden „volgens artikel 20, 3de lid, goedgekeurden ontsmettingsdienst” vervangen door „als noodzakelijk aangewezen ontsmettingsdienst”.

In artikel 15, lid 8, worden de woorden „of niet naar een door den Minister volgens artikel 20, 3de lid goedgekeurde gelegenheid voor ontsmetting” vervangen door „en niet naar een door den Minister als noodzakelijk aangewezen ontsmettingsdienst”.

Art. IV. In artikel 20, lid 1, wordt in plaats van „De verzoeken om eene der bijdragen, bedoeld in artikel 20, 1ste lid, van de wet” gelezen „de verzoeken om bijdragen, bedoeld in artikel 20 van de wet”.

Artikel 20, lid 2, wordt gelezen als volgt:

2. Aanvragen om toekenning van rijksbijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel — behoudens die, bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 1°. der wet —, die later dan 1 Juni van het jaar, volgende op dat, waarop de aanvrage betrekking heeft worden ingediend, blijven buiten beschikking.

Art. V. Artikel 21 wordt gelezen als volgt:

Aan de toekenning van de rijksbijdragen, bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 1°., en lid 4, van de wet zijn, behalve onderscheidenlijk het bepaalde in de artikelen 22 en 23 de volgende voorwaarden verbonden:

a. de ontsmettingsdienst moet een onderdeel vormen van een door Onzen Minister hiertoe goedgekeurden gezondheidsdienst;

in bijzondere gevallen kan Onze Minister van deze voorwaarde tot wederopzegging ontheffing verleenen;

b. de dienst is verplicht voor andere gemeenten ontsmettingen uit te voeren, die door den burgemeester van zulk een gemeente zijn gelast, tegen tarieven, die de goedkeuring van Onzen Minister behoeven;

c. aan de door Onzen Minister aan te wijzen ambtenaren wordt inzage van boeken en bescheiden betreffende den dienst gegeven;

d. den Inspecteurs moet vrijen toegang worden verleend tot terreinen en gebouwen; alle gewenschte inlichtingen moeten, desverlangd schriftelijk, terstond aan de Inspecteurs worden verstrekt;

e. gebouwen en goederen, tot den ontsmettingsdienst behoorende, moeten behoorlijk worden onderhouden, zoodat de dienst steeds in staat is om onmiddellijk en naar behooren zijn taak te vervullen;

/. het materieel moet ten genoegen van den Inspecteur regelmatig aan deskundig onderzoek worden onderworpen; indien blijkt, dat gebreken of tekortkomingen aanwezig zijn,

Sluiten