Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet hierin zoo spoedig mogelijk worden voorzien.

Art. VI. Artikel 28 wordt gelezen als volgt:

1. De ziekten, bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 2°. van de wet, zijn de ziekten, genoemd in artikel 2 van dit besluit onder de groep A, zoomede febris typhoïdea, de typheuze vorm van paratyphus en variola minor (alastrim); in gevallen, waarin de burgemeester reiniging en ontsmetting heeft gelast op schriftelijk verzoek van den Inspecteur, vallen ook de betreffende ziekten onder die, bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 2°. van de Wet.

2. Een Rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 2°. van de wet, wordt slechts verleend, indien:

1°. de reiniging of ontsmetting is verricht door een dienst, welke door Onzen Minister als noodzakelijk is aangewezen, tenzij zich voordoet het geval, bedoeld in artikel 15, lid 3, en de Inspecteur ontsmetting heeft goedgekeurd ;

2°. de schadeloosstelling bij vernietiging door Onzen Minister wordt goedgekeurd.

Het staat den gemeentebesturen vrij de ontsmettingsdiensten ook reinigingen en ontsmettingen te doen verrichten bij andere ziekten dan in lid 1 aangeduid; een rijksbijdrage wordt daarvoor echter niet gegeven.

Art. VII. De artikelen 24 en 25 vervallen.

Art. VIII. In artikel 26 wordt in plaats van „Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw” gelezen „Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken”.

TAd 4 van artikel 26 vervalt.

Art. IX. Artikel 21 vervalt.

Art. X. Artikel 28, lid 2, wordt gelezen als volgt:

2. Het bestuur van de vereeniging, die voor toekenning van de in het eerste lid bedoelde rijksbijdrage in aanmerking wenscht te komen, zendt zijne aanvrage daartoe aan Onzen Minister. Op die aanvrage zijn onderscheidenlijk van toepassing de artikelen 20—23 van dit besluit, met dien verstande, dat de verplichtingen, die bij deze artikelen aan het gemeentebestuur zijn opgelegd, rusten op het bestuur der vereeniging, en dat in plaats van het bepaalde in artikel 21, onder a, wordt gelezen: „aan den dienst moet een geneeskundige verbonden zijn.

Lid 8, i en 5 van artikel 28 vervallen.

Art. XI. Na artikel 28 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Art. 28a. 1. De toekenning der rijksbijdragen in de kosten van opwachtgeldstelling van personeel, aan een gemeentelijken ontemettingsdienst verbonden op 1 Mei 1935, geschiedt volgens de volgende regels:

o. slechts in aanmerking komt het wachtgeld van personeel, hetwelk vóór 1 Mei 1937 op wachtgeld is of wordt gesteld ten gevolge van het inwerkingtreden van § 54 van de wet

Sluiten