Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & j. N°. 26, 3e druk.

TWEEDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettel ij te ziekten.

WET van den 31 sten December 1936, S. 803, tofc verlenging van den «geldigheidsduur van tijdelijke bepalingen betreffende de vaccinatie, vervat in de wet van den llden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29) zooals zij zijn gewijzigd bij de wetten van 29 December 1928 (Staatsblad N°. 523), van 30 December 1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 December 1930 (Staatsblad N°. 518), van 29 December 1932 (Staatsblad N°. 659) en van 29 December 1934 (Staatsblad N°. 725).

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Hand. 2e Kamer 1986/1987, n°. 254, 1—6.

Hand. id. 1986/1987, blz. 1124—1138.

Bijl. Hand. Ie Kamer 1986/1987, n°. 254, blz. 1—S.

Hand. id. 1986/1937, blz. 90—95.

Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de omstandigheden het noodzakelijk maken, dat de tijdelijke bepalingen betreffende de vaocinatie, die vervat zijn in de wet van den llden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29), zooals die zijn gewijzigd bij de wetten van 29 December 1928 (Staatsblad N°. 523), van 30 December 1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 December 1930 (Staatsblad N°. 518), van 29 December 1932 (Staatsblad N°. 659) en van 29 December 1934 (Staatsblad N°. 725), ook na 1 Januari 1937 blijven gelden;

Zoo is het, dat Wij, den Kaad van State, enz.

Art. 1. In artikel 3 van de wet van den llden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29), zooals zij is gewijzigd bij de wetten van 29 December 1928 (Staatsblad N°. 623), van 30 December 1929 (Staatsblad N°. 589) van 31 December 1930 (Staatsblad N°. 518) van 29 December 1932 (Staatsblad N°. 659) en van 29 December 1934 (Staatsblad N°. 725) wordt in plaats .yan ,,1937”, voorkomende onder 1 van de „Tijdelijke Bepalingen”, gelezen „1938”.

2. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag, volgende op dien van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven te ’s-Gravenhage, den 31sten December 1936.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken, M. Slingenberg.

(TJitgeg. 8 Januari 1937.)

Sluiten