Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 26, 3e druk.

VIERDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

WET van den 3den December 1937, S. 803, tot wijziging van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, N°. 265), zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, Staatsblad N°. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven), alsmede van de wet van 6 Mei 1922, Staatsblad N°. 272, tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, Staatsblad N°. 308) (tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering).

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Hand. 2de Kamer 1987, n°. 504 ■ 19871 1988, n°. 164.

Hand. id. 1987/1988, blode. 124.

Bijl. Hand. lste Kamer 1987/1988, n° 164 Hand. id. 1987/1938, bladz. 29.

Wij WILHELMINA, enz. ... doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, N°, 265), zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, Staatsblad N°. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven), alsmede de wet van 6 Mei 1922, Staatsblad N°. 272, tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, Staatsblad N . 308 (tot invoering van het Nieuwe Wetboek van Strafvordering), op enkele punten te wijzigen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. Art. 1. In de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad. 1928,. N°. 265), zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, Staatsblad N°. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I. In artikel 14, eerste lid, wordt in plaats '/an >>goedgekeurden ontsmettingsdienst” gelezen: als noodzakelijk aangewezen of toegelaten ontsmettingsdienst.

Aan artikel 20 worden drie nieuwe leden toegevoegd, welke luiden als volgt:

5. Een niet door Onzen Minister als nood-

Sluiten