Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 26, 3e druk.

VIJFDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen hesmettelijke ziekten.

RONDSCHRIJVEN van den Minister van Sociale Zaken van 3 Februari 1938, aan de gemeentebesturen. (G. S. n°. 4509).

Ik veroorloof mij het volgende onder Uw aandacht te brengen.

Bij het Kon. besluit van 8 Januari 1938 (Stbl. n°. 841) zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Kon. besluit van 17 Januari 1930 (jSfe&Z. n°. 16), tot uitvoering van de artt. 17 a en 17 / van de wet van 4 December 1872 (Stbl. n°. 134) houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij de artt. 35 en 36 van de besmettelijke ziektenwet (Stbl. 1928, n°. 265) en bij de wet van 30 December 1929 (Stbl. n°. 589).

Krachtens deze wijzigingen zijn de verklaringen model 1 en 4, bedoeld in de artt. 6 en 9 van het Kon. besluit van 17 Januari 1930 (Stbl. n°. 16) samengevoegd tot een nieuw model 1 en is dit nieuwe model verkrijgbaar gesteld bij den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid.

In een tot hen te richten aanschrijving van de zijde van de geneeskundige Inspecteurs van de Volksgezondheid zullen de geneeskundigen worden uitgenoodigd de inzending van de duplicaten van dit nieuwe model aan de gemeentebesturen, zooals voorgeschreven in art. 7 van de wet van 1 Juni 1865 (Stbl. n°. 60) regelende de uitoefening van de geneeskunst, met de ingevulde strooken, in het vervolg te doen plaats vinden door tusschenkomst van den Hoofdinspecteur. Deze zal de duplicaten, na verwijdering der strooken, terstond doorzenden naar de gemeentebesturen.

Ik meen te mogen veronderstellen, dat tegen deze regeling, welke ten doel heeft den hoofdinspecteur in kennis te stellen met bijzonderheden, welke zich in verband met de vaccinaties eventueel zouden voordoen, hetgeen kan bijdragen tot verdieping van de kennis van het vraagstuk der vaccinatie, bij U geen bezwaar zal bestaan.

Indien een geneeskundige niettemin de duplicaten rechtstreeks aan het , neentebestuur

Sluiten